Tekst Florine Hartman
Foto Bas Bogers, CC BY-NC 2.0

In het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) staan regels voor handelingen met straling: welke deskundigheid is nodig, welke maatregelen moeten worden genomen en in welke gevallen geldt een registratie of vergunning? Ook de regels rondom het werken met een röntgentoestel voor tandheelkundige diagnostiek zijn in daar in opgenomen. In de handreiking ‘Indienen vergunningaanvraag tandheelkundige diagnostiek’ wordt aan tandartsen uitgelegd wanneer er een vergunning nodig is en welke documenten er bij de vergunningaanvraag ingediend moeten worden.

De handreiking heeft als doel tandartsen te helpen om een  volledige vergunningaanvraag in te dienen.

Registratie of vergunning

Voor het gebruik van een röntgentoestel geldt de verplichting tot registratie of vergunning. Wordt er gewerkt op een vaste locatie met een röntgentoestel? Dan is een registratie bij de ANVS voldoende. Vergunningplicht geldt voor de volgende situaties:

  • Wanneer binnen een tandartspraktijk onder verantwoordelijkheid van een tandarts handelingen met een ConeBeam CT worden uitgevoerd;
  • Wanneer de handelingen worden uitgevoerd met een mobiel röntgentoestel op wisselende plaatsen in  Nederland;
  • Wanneer op een locatie zowel vergunningplichtige als registratieplichtige handelingen worden uitgevoerd. 

Meer informatie over registratie- en vergunningplicht is te vinden in het Stappenplan vergunning of registratie en in de factsheet Veranderde regelgeving stralingsbescherming voor tandartsen.

Overgangstermijn bijna verstreken

Voor het omzetten van een melding naar een registratie geldt een overgangstermijn van twee jaar. De tandartsen zijn hierover eerder geïnformeerd bij de inwerkingtreding van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs). Deze overgangstermijn loopt af op 6 februari 2020. Tijdens de overgangstermijn wordt de melding van een röntgentoestel onder het Besluit stralingsbescherming (Bs) omgezet in een (tijdelijke) registratie. Toestellen die eerst meldplichtig waren en onder het Bbs vergunningplichtig, kregen een (tijdelijke) vergunning. De tijdelijkheid van de registratie of vergunning is beperkt tot twee jaar vanaf de invoeringsdatum van het Bbs (6 februari 2018). Dit houdt in dat voor 6 februari 2020 een aanvraag voor een vergunning moet zijn ingediend wanneer  handelingen met een Conebeam CT worden uitgevoerd of een registratie moet zijn gedaan wanneer alleen handelingen worden uitgevoerd met intra-orale toestellen en/of OPG/RSP toestellen.

Digitale dienstverlening

De ANVS is haar dienstverlening gefaseerd aan het digitaliseren. Een registratie of vergunningaanvraag kan alleen nog  worden ingediend bij het ANVS-loket via digitale formulieren. Toegang tot het ANVS-loket is te verkrijgen met eHerkenning. Dit is een middel waarmee ondernemers kunnen inloggen op de digitale omgeving van onder andere de Rijksoverheid. Bij de aanvraag van eHerkenning kiest de gebruiker een betrouwbaarheidsniveau. De ANVS hanteert betrouwbaarheidsniveau 2-plus. Het aanvragen van eHerkenning kan enkele werkdagen duren. Meer informatie is te vinden in factsheet Nieuwe digitale dienstverlening..

Fotografie: Bas Bogers, CC BY-NC 2.0.