Tekst Bettine Hilbrands
Foto Paul Voorham

Sinds 1 augustus 2017 is de ANVS een zelfstandig bestuursorgaan (zbo). Ter gelegenheid hiervan organiseerde de ANVS op 28 september 2017 de netwerkdag ‘Kennismaken, kennis delen’. Tijdens dit symposium tekenden de ANVS en tien overheidspartners samenwerkingsovereenkomsten, om gezamenlijk de veiligheid bij gebruik van radioactiviteit en ioniserende straling te bevorderen. Als symbool van het belang hiervan gingen kinderen in gesprek met professionals uit de nucleaire en stralingswereld. ’s Middags konden de deelnemers in diverse workshops hun ervaringen uitwisselen.

’De organisaties waaruit de ANVS is ontstaan, waren teveel versnipperd’, zegt bestuursvoorzitter Jan van den Heuvel in zijn toespraak tijdens de netwerkdag. ’Dit hebben we geregeld en nu lopen we internationaal zelfs voorop.’ Met de oprichting van de ANVS op 1 januari 2015 werden de medewerkers van deze organisaties ondergebracht in één deskundige autoriteit. Ook de directeur van de Slovenian Nuclear Safety Administration Authority Andrej Stritar zegt in zijn toespraak dat hij blij is dat er een einde is gekomen aan de versnippering. Nu de ANVS per 1 augustus 2017 onafhankelijk is geworden, wordt ook voldaan aan de internationale vereisten die hiervoor gelden. Als zbo is de ANVS eindverantwoordelijk voor de uitvoeringsbevoegdheden op het gebied van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming.

‘Ik heb het volste vertrouwen dat de ANVS volledig toegerust is om haar missie te volbrengen’, Lidewijde Ongering

Missie

De ministerraad nam in januari 2014 het besluit tot de vorming van de ANVS om twee redenen: bundeling van kennis en onafhankelijkheid. ‘De basisgedachte van dit besluit was om goed onderscheid te maken tussen de verantwoordelijkheid voor alles op het gebied van energiepolitiek aan de ene kant en veiligheid aan de andere kant’, aldus Jan van den Heuvel in zijn toespraak. Een zbo voert overheidstaken uit, maar valt niet direct onder het gezag van een minister. In deze rechtsvorm wordt de onafhankelijkheid van de ANVS geborgd. De secretaris-generaal van het ministerie van Infrastructuur en Milieu Lidewijde Ongering gaf in haar toespraak aan ‘het volste vertrouwen te hebben dat de ANVS volledig toegerust is om deze missie te volbrengen’.
 

Samenwerkingsovereenkomst

Tijdens de netwerkdag tekenden de ANVS en tien overheidspartners, waaronder het ministerie van Defensie en de Inspectie Leefomgeving en Transport een samenwerkingsovereenkomst met als doel het gezamenlijk bevorderen van de veiligheid bij gebruik van radioactiviteit en ioniserende straling en gericht op de bescherming tegen die straling van patiënten, milieu, bevolking en werknemers in Nederland. Er wordt samengewerkt op het terrein van beleidsontwikkeling, regelgeving, vergunningverlening en toezicht en handhaving. Op basis van de samenwerkingsovereenkomst zullen tussen twee of meer partijen werkafspraken worden gemaakt.

Kindercorrespondent

Met hulp van de Kindercorrespondent Tako Rietveld ging een aantal kinderen in gesprek met een panel bestaande uit Carlo Wolters, directeur van de kerncentrale Borssele, Linda Janssen, stralingscoördinator bij het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis en Eric van Leeuwen, stralingscontroleur bij de COVRA. De kinderen stelden vragen als: ‘Hoe word je baas van een kerncentrale?’ ‘Hoe ga je om met radioactief afval?’ en ‘Is straling wel of niet goed?’ Uit de gesprekken bleek dat alle partijen aan tafel graag meedenken over deze vraagstukken met de generatie van de toekomst. ‘Het is onze toekomst en als het fout gaat dan zitten wij ermee’, aldus één van de kinderen.

De kinderen in gesprek met bestuursvoorzitter Jan van den Heuvel.

Contact met het werkveld

Na de lunch volgde een lezing over risicoperceptie en risicocommunicatie door hoogleraar risicomanagement Danielle Timmermans en daarna konden de deelnemers in verschillende workshops hun kennis en ervaringen uitwisselen. Als afsluiting gaf Van den Heuvel aan dat het één van de eisen is van de Wet op de zbo’s dat de ANVS regelmatig in contact staat met het werkveld. ‘De netwerkdag was daarvoor een goede vorm en deze ontmoeting smaakt naar meer’.