Foto Louis van der Wiel

Omdat er in de grensregio’s bezorgdheid heerst over de kerncentrales in Duitsland en vooral in België, overlegt de ANVS regelmatig met haar buurlanden over de veiligheid van hun centrales. Daarnaast namen in 2017 drie ANVS-medewerkers deel aan internationale missies van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) in andere landen en nam de ANVS deel aan verschillende internationale werkgroepen

België

De ANVS en de Belgische Federale Autoriteit voor Nucleaire Controle (FANC) ondertekenden op donderdag 14 september 2017 een samenwerkingsprotocol, waarin bestaande afspraken opnieuw werden vastgelegd. De bestaande samenwerking wordt hiermee waar nodig en mogelijk geïntensiveerd. Jaarlijks vindt er een directieoverleg plaats met het FANC en in de communicatiewerkgroep Internationaal zijn er afspraken gemaakt en stappen gezet om de communicatie tussen beide landen te verbeteren. Verder zijn er in 2017 in het kader van het uitwisselen van kennis en ervaring van inspecteurs vier wederzijdse inspecties met het FANC uitgevoerd, één keer in België en drie keer in Nederland.

Jan van den Heuvel (ANVS) en Jan Bens (FANC) ondertekenen het samenwerkingsprotocol. Foto: Arenda Oomen

Andere landen

De ANVS werkte in 2017 niet alleen samen met België, maar ook met andere landen. In Duitsland wordt toezicht gehouden door het Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheid (BfE). Met Duitsland bestaat al lange tijd een samenwerkingsovereenkomst waarin onder andere afspraken zijn gemaakt over informatie-uitwisseling bij crisissituaties. Zowel de Duitse als de Franse toezichthouder hebben een inspectie van de ANVS in Nederland bijgewoond.
Daarnaast waren er in 2017 twee internationale missies bij vergunninghouders:

  • de Independent Safety Culture Assessment (ISCA) missie bij NRG;
  • de Operational Safety Review Team (OSART) Follow Up missie bij EPZ.

Missies en werkgroepen

In 2017 hebben drie ANVS medewerkers aan internationale missies van het IAEA in andere landen meegewerkt. Verder was de ANVS in 2017 internationaal actief door deelname in verschillende internationale werkgroepen op het gebied van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. Dit zijn zowel werkgroepen binnen Europa, de OECD Nuclear Energy Agency als het IAEA. Binnen deze werkgroepen wordt kennis uitgewisseld en worden gezamenlijke projecten uitgevoerd.

Nationale samenwerking

De ANVS onderhoudt contacten met ministeries en inspecties die aangrenzende verantwoordelijkheden hebben. De ANVS kan vanuit haar kennis en expertise een adviserende rol vervullen naar deze organisaties. Richting de ministeries die verantwoordelijk zijn voor beleid en wet- en regelgeving heeft de ANVS naast een adviserende rol ook een taak in de beleidsontwikkeling. Verder kan de ANVS kennis leveren en bevordert ze kennisuitwisseling en samenwerking. Dit om te zorgen voor een hoog niveau van kennis over de taken van de ANVS,  zodat Nederland op het gebied van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming steeds veiliger wordt. De infographic op de website van de ANVS biedt een overzicht van de organisaties waar de ANVS mee samenwerkt.