Foto Arenda Oomen

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) ziet er op toe dat de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming in Nederland voldoen aan de hoogste eisen. De ANVS stelt daarvoor regels op, verleent vergunningen, ziet toe op de naleving daarvan en kan handhavend optreden.

Dit doet zij om incidenten en ongelukken bij nucleaire installaties te voorkomen en om mens en milieu – zowel tijdens normale omstandigheden als in ongevalsituaties – zo goed mogelijk tegen schadelijke effecten van blootstelling aan ioniserende straling te beschermen. Ook zorgt de ANVS ervoor dat nucleaire materialen en radiologische bronnen niet in verkeerde handen vallen of ongewenst worden verspreid.

Missie

'De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming is onafhankelijk en deskundig, zij bewaakt en bevordert continu voor deze en volgende generaties de nucleaire veiligheid, stralingsbescherming en beveiliging.'

Onafhankelijke organisatie

Tot 2015 waren de diverse overheidstaken en de kennis over de nucleaire sector verspreid over verschillende instanties. Al deze kennis en kunde is nu gebundeld in de ANVS. De ANVS werd op 1 augustus 2017 een zelfstandig bestuursorgaan (zbo). Hierdoor kunnen beslissingen onafhankelijk worden genomen. De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is politiek verantwoordelijk voor de ANVS.

Taken

De ANVS reguleert het werken met radioactieve stoffen en ioniserende straling. Strenge regels beschermen mens en milieu tegen mogelijke schade. Als onafhankelijke autoriteit verleent de ANVS vergunningen en houdt toezicht. De ANVS kan maatregelen treffen wanneer dat voor de nucleaire veiligheid of stralingsbescherming noodzakelijk is. Daarnaast reageert de ANVS op meldingen van aangetroffen radioactieve stoffen, door schrootbedrijven of door de douane, en registreert en erkent zij deskundigen en stralingsartsen. Ook zorgt de ANVS er met een aantal partners voor dat Nederland zo goed mogelijk is voorbereid op stralingsincidenten en kernongevallen. De kans daarop is klein, maar als deze zich toch voordoen dan adviseert de ANVS over eventueel te treffen maatregelen. Verder heeft de ANVS beleidsvoorbereiding als taak voor nucleaire veiligheid en stralingsbescherming, waaronder het beleid voor radioactief afval. Ze bereidt wet- en regelgeving voor of adviseert hierover. Op internationaal vlak werkt de ANVS samen met verschillende buitenlandse overheden, autoriteiten en organisaties zoals het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, Euratom.