Samen met een aantal partners zorgt de ANVS ervoor dat Nederland zo goed mogelijk is voorbereid op eventuele crises op het gebied van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. De ANVS neemt deel aan de crisisorganisatie voor stralingsincidenten en adviseert de verantwoordelijke bewindspersonen en de veiligheidsregio’s over eventueel te treffen maatregelen wanneer sprake is van een veiligheidsincident. Ten behoeve hiervan heeft de ANVS 24-uurs bereikbaarheid ingeregeld. Regelmatig organiseert de ANVS oefeningen en participeert ANVS in (inter)nationale oefeningen. Via deelname aan (inter)nationale netwerken, zorgt de ANVS voor gegevensuitwisseling tijdens stralingsincidenten met grensoverschrijdende gevolgen en draagt ANVS bij aan het optimaliseren van grensoverschrijdende aanpak. De ANVS is opdrachtgever van het RIVM voor zijn inzet bij stralingsincidenten en nucleaire ongevallen.

Contacten met de veiligheidsregio’s

De veiligheidsregio’s hebben een belangrijke rol in de crisisvoorbereiding en respons. In 2018 vond meerdere malen (bestuurlijk) overleg tussen de ANVS, veiligheidsregio’s en het departementaal Crisiscentrum van IenW en het ministerie van Justitie en Veiligheid plaats. Dit betrof met name de veiligheidsregio’s in de grensgebieden met België en Duitsland gezien de nabijheid van de kerncentrales in Doel, Tihange en Lingen en de (mogelijke) grensoverschrijdende gevolgen van een nucleair incident. In voorjaar 2018 is door middel van een tabletop de (grensoverschrijdende) afstemming in informatie-uitwisseling en publiekscommunicatie over ongewone gebeurtenissen (niet crisis gerelateerd) bij een nucleaire installatie verbeterd.

Deze overleggen hebben voor een versterking van de samenwerking tussen Rijk en regio gezorgd. Zowel wat betreft het gezamenlijk ontwikkelen van beleid, het afstemmen van de uitvoering daarvan, als wat betreft kennisontwikkeling en kennisuitwisseling.

Nationale Nucleaire Oefening 2018 ‘Shining Spring’

Bestuurders, hulpdiensten en deskundigen oefenden in 2018 een fictief ongeval in de kerncentrale Borssele. Deze Nationale Nucleaire Oefening (NNO) bestond uit twee delen. Het eerste ‘Regionale’ deel vond op 7 februari 2018 plaats, het tweede ‘Nationale’ deel op 16 en 18 april 2018. De NNO en het bijbehorende voorbereidingsprogramma zijn ontwikkeld in een samenwerkingsverband van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), de ANVS, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en de Veiligheidsregio’s Zeeland en Midden- en West-Brabant. Ook België oefende mee: de federale diensten van de gouverneurs van Antwerpen en Oost-Vlaanderen, het nationale Crisiscentrum (de Belgische evenknie van het Nationaal Crisiscentrum) en het FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, de Belgische evenknie van de ANVS). De ANVS heeft vanuit haar verantwoordelijkheid voor het Crisis Expert Team straling en nucleair advies gegeven ten aanzien stralingsbeschermingsconsequenties en daaruit voorvloeiende mogelijk te nemen maatregelen.

Webportaal Nucleaire crisis of stralingsongeval

De ANVS heeft in 2018 een webportaal ‘Nucleaire crisis of stralingsongeval’ ontwikkeld met informatie over kerncentrales in Nederland, verwijzingen naar kernreactoren in andere landen, informatie over de nucleaire veiligheid en de risico’s van kernreactoren, verwijzingen naar websites van de veiligheidsregio’s en de websites van België en Duitsland met daarop hun rampenplannen en informatie over straling en verwijzingen naar onder andere het RIVM. Dit webportaal is te bereiken via: www.infonucleairrisico.nl. Dit webportaal is in 2018 6795 keer bezocht. Om de vindbaarheid en toegankelijkheid van het webportaal en de website te vergroten, heeft de ANVS een gebruikersonderzoek laten uitvoeren. Op basis van de resultaten van dit onderzoek worden het webportaal en de website verder ontwikkeld en verbeterd.