De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) is van toepassing op de beloning van de bestuurders van het zbo ANVS.

In de bijlage ‘Financiële overzichten zbo ANVS’ (tabellen 3 en 4) zijn de uitgaven en ontvangsten van het zbo ANVS en de verstrekte beloning aan de bestuurders in 2018 opgenomen.

Nevenfuncties

Bestuursvoorzitter Jan van den Heuvel
Geen
Plaatsvervangend bestuursvoorzitter Marco Brugmans
Lid van de Strategische Klankbordgroep van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Bestuurslid van de Vereniging Het Amsterdams Lyceum en de daaraan gelieerde stichtingen Stichting Voorzieningenfonds Het Amsterdams Lyceum en Stichting Wolkenland.