Voor de ANVS zijn een aantal indicatoren opgesteld die een beeld geven van de geleverde prestaties. Hieronder volgt het overzicht over het jaar 2018.

1. Transparantie

Indicatoren Resultaat 2018
Openbaarmaking van internationale missies, de aanbevelingen daaruit en de verbeteringen. In 2018 is de IRRS follow-up missie in Nederland uitgevoerd. Er zijn in 2018 geen internationale missies bij nucleaire installaties uitgevoerd. Meer informatie is te vinden in het hoofdstuk Internationale samenwerking.
Openbaarmaking van internationale peer-reviews, de aanbevelingen daaruit en de verbeteringen.

In 2018 zijn er twee peer reviews uitgevoerd. Meer informatie hierover is te vinden in het hoofdstuk Internationale samenwerking.

Publicatie van strategieën, richtlijnen en handreikingen van de ANVS; het werken volgens deze documenten en periodieke evaluatie. In 2018 heeft de ANVS verschillende handreikingen en informatiebladen gepubliceerd. Zie het hoofdstuk Wet- en regelgeving, publicaties en handreikingen. De ANVS stelde vast dat het Koersdocument 2017 – 2020 nog actueel is.
Kengetallen

De formatie van de ANVS (fte.).

  • Formatie: 141 fte incl. 2 bestuurleden
  • Ambtelijke bezetting: 119 fte
  • Aantal medewerkers: 125

Aantallen verleende vergunningen en –verlengingen gespecificeerd naar verschillende categorieën.

Het aantal verleende vergunningen per branche staat beschreven in het hoofdstuk Vergunningen.

Aantallen handhavingactiviteiten (inclusief inspecties) en de belangrijkste resultaten daarvan gespecificeerd naar transporten en delen van de nucleaire sector.

De aantallen handhavingsactiviteiten en de belangrijkste resultaten hiervan staan beschreven in het hoofdstuk Toezicht en handhaving.

Het aantal en de uitkomsten van behandelde bezwaar- en beroepzaken.

  • Bezwaarzaken: 5
  • Beroepzaken: 2
Meer informatie hierover staat beschreven in het hoofdstuk Bezwaar, beroep en Wob-verzoeken.

Het percentage afgehandelde bezwaren binnen de geldende wettelijke termijn.

100% van de bezwaren is binnen de wettelijke termijn afgehandeld. Bij geen van de bezwaren heeft een korte termijnoverschrijding plaatsgevonden.
De behandelde klachten als bedoeld in artikel 9:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht. De ANVS heeft in 2018 4 klachten ontvangen.
De bij de Nationale Ombudsman ingediende klachten. Er zijn in 2018 0 klachten bij de Nationale Ombudsman ingediend.

Uitkomsten van uitgevoerde klanttevredenheidsonderzoeken.

In 2018 heeft de ANVS een onderzoek verricht naar de vindbaarheid, begrijpelijkheid en toegankelijkheid van de website, inclusief het webportaal www.infonucleairrisico.nl. In 2019 gaat de ANVS een verbetertraject inzetten op basis van de resultaten van dit onderzoek.

Het aantal verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur en de resultaten daarvan.

4 Wob-verzoeken

Meer informatie hierover staat beschreven in het hoofdstuk Bezwaar, beroep en Wob-verzoeken.
Het ziekteverzuim bij de ANVS.

5,1 %

De financiële realisatie afgezet tegen de begrotingsposten (w.o. externe inhuur). Het hoofdstuk Financiële overzichten ANVS-organisatie geeft een overzicht van de financiële realisatie van de ANVS.
De personeelskosten per fte.

€ 97.055

Uitkomsten medewerkerbelevingsonderzoek.

In 2019 wordt een nieuw medewerkersbelevingsonderzoek uitgevoerd. De voorbereiding daarvan is in 2018 gestart.

2. Cultuur voor veiligheid

Indicatoren ‘Deskundigheid’ Resultaat 2018
Bezetting bedrijfskritische functies. De bedrijfskritische functie zullen onderdeel gaan uitmaken van het meerjarenpersoneelsplan dat in ontwikkeling is.
Uitvoering geven aan en jaarlijks evalueren van het opleidingsplan.

In 2018 zijn door medewerkers opleidingen gevolgd op basis van individuele afspraken met het management. Ook zijn in 2018 per functiegroep profielen vastgesteld.

In de IRRS follow-up missie is hier tevens aandacht aan besteed.

Bezetting van de piketrollen in de ANVS ongevalsorganisatie met opgeleide, getrainde en geoefende medewerkers. In 2018 zijn net als in elk jaar door de ANVS- medewerkers die onderdeel zijn van de crisisorganisatie oefeningen uitgevoerd en opleidingen gevolgd. Ook is het jaarplan voor 2019 vastgesteld.

3. Deskundigheid

Indicatoren ‘Deskundigheid’ Resultaat 2018
Bezetting bedrijfskritische functies. De bedrijfskritische functie zullen onderdeel gaan uitmaken van het meerjarenpersoneelsplan dat in ontwikkeling is.
Uitvoering geven aan en jaarlijks evalueren van het opleidingsplan.

In 2018 zijn door medewerkers opleidingen gevolgd op basis van individuele afspraken met het management. Ook zijn in 2018 per functiegroep profielen vastgesteld.

In de IRRS follow-up missie is hier ook aandacht aan besteed.
Bezetting van de piketrollen in de ANVS ongevalsorganisatie met opgeleide, getrainde en geoefende medewerkers. In 2018 zijn net als in elk jaar door de ANVS- medewerkers die onderdeel zijn van de crisisorganisatie oefeningen uitgevoerd en opleidingen gevolgd. Ook is het jaarplan voor 2019 vastgesteld.
Kengetallen “Deskundigheid” Resultaat 2018
Aantal deelnames door ANVS medewerkers aan internationale missies en “peer-reviews”.

In 2018 hebben meerdere ANVS medewerkers aan internationale missies in andere landen meegewerkt. Meer informatie hierover staat beschreven in het hoofdstuk Internationale samenwerking.

Stralingsdeskundigheid binnen de ANVS:

  1. Aantal geregistreerde Algemeen Coördinerende Deskundigen stralingsbescherming (ACD); voorheen Stralingsdeskundigen niveau 2
  2. Aantal geregistreerde Coördinerende Deskundigen Stralingsbescherming (CD); voorheen Stralingsdeskundigen niveau 3.

De ANVS beschikt over 57 Algemeen Coördinerend en Coördinerend Deskundigen.

Opleidingsbudget als % van de totale loonsom

2,3%