De jaarrekening van de ANVS-organisatie heeft betrekking op geheel 2018. In de tabellen van deze jaarrekening is sprake van nominale waarden en afronding op hele euro's. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen in de tabellen ontstaan.

De onderstaande tabel geeft de stand van de uitgaven per 31 december 2018, 2017 en 2016 aan.

Tabel 1: Uitgaven ANVS-organisatie (in duizend euro’s)
2018 2017 2016
Onderzoeken ANVS 3.150 4.189 3.162
Subsidies ANVS 174 51 500
Dienstverlening KNMI 213 213 213
Dienstverlening RIVM 6.444 6.428 6.382
Totaal programma-uitgaven 9.981 10.881 10.257
Salarissen 11.737 10.484 8.994
Inhuur 1.727 1.323 843
Reis- en verblijfsuitgaven 347 467 453
Opleiding 274 352 211
Overige personele uitgaven 291 138 144
Totaal personeel 14.376 12.764 10.645
ICT 2.037 1.246 869
Kantoorinrichting en benodigdheden 30 37 32
Voorlichting 46 76 30
Overige materiële uitgaven 197 302 340
Totaal materiële uitgaven 2.310 1.661 1.271
Totale uitgaven 26.667 25.306 22.173

De daling van de uitgaven in 2018 voor onderzoeken ANVS ten opzichte van voorgaand jaar wordt verklaard door achterblijvende uitgaven gedurende 2018 doordat de vergunningaanvragen door de aspirant vergunninghouders in de PALLAS en OYSTER projecten nog niet of pas laat in het jaar zijn ingediend bij de ANVS.

In 2018 heeft de ANVS niet alleen een subsidie verstrekt aan het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) voor het opstellen van stralingsnormen, maar is de laatste subsidiebetaling aan de COVRA in het kader van het project eindberging nucleair afval (OPERA) verstrekt.

De post salarissen laat een stijging zien door de CAO loonstijging en een toename van het aantal bij de ANVS gedetacheerde medewerkers. De reis- en opleidingskosten laten een daling zien die samenhangt met de door de medewerkers getroffen voorbereidingen van de IRRS-missie door de IAEA. De stijging van de inhuur en ICT-uitgaven wordt verklaard door de ontwikkeling van een nieuw zaaksysteem ten behoeve van de vergunningverlening en registratie van (stralings)toestellen alsmede erkenningen van stralingsdeskundigen.

De ANVS heeft door middel van een dienstverleningovereenkomst afspraken gemaakt met de shared service organisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (enW) over huisvesting, facilitaire zaken en kantoorautomatisering. De financiële middelen zijn via de begroting van IenW overgeheveld naar deze shared service organisatie.

De ontvangsten van de ANVS organisatie

De hoogte van de vergoedingen van nucleaire installaties, vervoerders van splijtstoffen, registratie van stralingsdeskundigen en de erkenning van stralingsopleidingen is vastgelegd in het Besluit Vergoedingen Kernenergiewet.

Tabel 2: Ontvangsten ANVS-organisatie 2018 (in duizenden euro’s)
2018 2017 2016
Nucleaire installaties 1.460 1.729 2.119
Vervoer van splijtstoffen 42 56 67
Registratie stralingsdeskundigen 29 33 35
Erkenning stralingsopleiding 16 - 9
Erkenning dosimetrische diensten 10 - -
Overige ontvangsten 25 36 -
Subtotaal 1.582 1.854 2.230
Minus afdracht aan ministerie EZ 0 873 2.230

Het te ontvangen bedrag per vergoedingscategorie kan per jaar fluctueren. Dit komt doordat in het ene jaar meer of minder vergoedingplichtige vergunningaanvragen cq registraties of erkenningen zijn dan in het andere jaar.
 

Daarnaast hadden de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Waterstaat in het kader van de oprichting van de ANVS afspraken gemaakt over de afdracht van de ontvangsten die voortvloeien uit het Besluit Vergoedingen Kernenergiewet. 2017 was het laatste jaar waar sprake is van een afdracht aan het ministerie van Economische Zaken.