Klachten

In 2018 heeft de ANVS vier klachten ontvangen die samenhingen met de inwerkingtreding van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) en de nieuwe digitale werkwijze. Zie hiervoor ook het hoofdstuk Kwaliteitszorg en risicomanagement. Drie klachten hadden betrekking op inlogproblemen en onduidelijkheden over de invoering van de eHerkenning in het kader van het digitaal aanvragen van een registratie naar aanleiding van de gewijzigde regelgeving per 6 februari 2018. De inlogproblemen zijn opgelost en de informatie over eHerkenning is verduidelijkt. De klachten zijn daarmee afgehandeld. Eén klacht had betrekking op de inhoud en de totstandkoming van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) en is daarom conform de bepalingen van de Awb niet als klacht in behandeling genomen. Wel is een schriftelijke toelichting gegeven over het Bbs.

Integriteit en klokkenluiders

Bij besluit van 15 oktober 2018 heeft de ANVS een procedureregeling over het voorkomen en oplossen van belangenconflicten (Procedureregeling belangenconflicten ANVS) vastgesteld. De Kernenergiewet, de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en andere relevante regelingen voor ambtenaren bevatten al verschillende bepalingen om belangenconflicten te voorkomen en op te lossen en er gelden ook algemene regels over de integriteit. Deze procedureregeling bevat alleen aanvullende regels. Hij is te vinden op www.anvs.nl en overheid.nl.

Bij het toezicht op de naleving van de Kernenergiewet en regelgeving is de ANVS onder andere afhankelijk van informatie van derden. Als iemand informatie heeft over een mogelijke overtreding of misstand bij bijvoorbeeld een vergunninghouder of een derde, dan is het belangrijk dat hij/zij de ANVS hierover informeert. Deze informatie kan zeer waardevol zijn voor het onderzoek naar die overtreding of misstand. In de praktijk is gebleken dat sommige personen die voor de ANVS waardevolle informatie hebben, in een aantal gevallen liever anoniem willen blijven. De ANVS biedt daarom de mogelijkheid om informatie al dan niet anoniem onder de aandacht te brengen. Als een persoon ervoor kiest om zijn/haar naam niet aan de ANVS bekend te maken, dan is sprake van een anonieme informant. Zijn/haar anonimiteit is gewaarborgd. Anonieme informanten kunnen ook gebruik maken van een tussenpersoon (bijvoorbeeld een advocaat). Er is in 2017 en 2018 overigens nauwelijks gebruik gemaakt van de hier geboden mogelijkheden. Vanaf 1 juli 2016 geldt de Wet inzake het Huis voor Klokkenluiders. Deze wet regelt de mogelijkheden en bescherming van werknemers die een misstand willen melden. In gevallen dat het voor werknemers onmogelijk is om eerst intern een melding te doen bij de betrokken werkgever, kan door de werknemer het Huis voor Klokkenluiders worden ingeschakeld. De adviseurs van het Huis bieden vertrouwelijk advies bij de aanpak van een eventuele melding. Waar nodig kan de ANVS werknemers ook verwijzen naar het Huis. Dit was in 2017 en 2018 niet aan de orde.