Conform artikel 10, lid 1 van het Instellingsbesluit Raad van Advies ANVS biedt de Raad van Advies de ANVS jaarlijks voor 15 januari een verslag aan over zijn activiteiten in het daaraan voorafgaande jaar en een verantwoording over de overeenkomstig de begroting gemaakt kosten.

De Raad van Advies is op 12 april 2018 ingesteld en de leden zijn op 17 april 2018 benoemd voor een periode van maximaal 5 jaar. Dit is daarmee het eerste jaarverslag van de Raad. De Raad bestaat uit 6 personen. Zij hebben verschillende achtergronden en brengen diverse expertises in.

De Raad van Advies adviseert het Bestuur van de ANVS gevraagd of uit eigen beweging over aangelegenheden die verband houden met de taken van de ANVS (artikel 2 van het Instellingsbesluit). De Raad is hierbij een klankbord voor het bestuur van de ANVS en brengt haar adviezen uit aan het bestuur.

Onderwerpen in 2018

De Raad is in april 2018 gestart met haar werkzaamheden. In totaal is men vier keer bijeen gekomen. In februari 2018 is een pre-constituerend beraad gehouden. Vervolgens zijn in juni, september en november reguliere vergaderingen van de Raad gehouden. De vergaderingen zijn bijgewoond door één of beide bestuurders van de ANVS. Het secretariaat is verzorgd door de ANVS. De Raad heeft aansluitend aan de vergadering in september kennis gemaakt met de medewerkers van de ANVS. Daarnaast hebben medewerkers van de ANVS informatie verstrekt over de onderwerpen die besproken zijn.

De Raad heeft op vraag van het bestuur van de ANVS in 2018 een advies in voorbereiding over de vraag hoe de veiligheidssituatie in de nucleaire en stralingssector up-to-date gehouden kan worden met de schaars beschikbare kennis. Tevens wordt een advies over het onderwerp radioactief afval voorbereid. Verder is een discussie gevoerd over cybersecurity. De Raad is voornemens om het komend jaar in ieder geval op deze drie onderwerpen een advies uit te brengen. Daarnaast heeft de Raad het Koersdocument van de ANVS van commentaar voorzien.

Leden Raad van Advies ANVS

Ir. Diederik Samson, voorzitter
Expertise: Nucleaire Veiligheid, Openbaar bestuur

Recente werkervaring:

 • Voorzitter sectortafel gebouwde omgeving (klimaatakkoord)
Dr. Jean-Francois (Jeff) Lafortune (Canada)
Expertise: Nucleaire Veiligheid

Recente werkervaring:

 • General Manager Middle East Branch International Safety Research mc. (ISR)
 • Adviseur/expert Internationaal Atoomagentschap (IAEA)
Drs. Annemarie Zielstra
Expertise: Beveiliging en cybersecurity

Recente werkervaring:

 • Directeur Cyber Security en Resilience TNO
 • Directeur CPNI (Centre for Protection of the National Infrastructure)
 • Programma-manager NICC (National Infrastructure against Cyber Crime)
Prof.dr.ir. Pieter van Gelder
Expertise: Veiligheid en Beveiliging

Recente werkervaring:

 • Professor of Safety Science, TU Delft
 • Directeur TU Delft Safety and Security Institute
 • Voorzitter ESRA Technical Committee on Natural Hazards
 • Programma-directeur Management of Safety, Health and Environment Executive Education
Dr. Hildegarde Vandenhove (België)

E-mail: hildegarde.vandenhove@sckcen.be
Expertise: Stralingsbescherming

Recente werkervaring:

 • Directeur Milieu, Gezondheid en Veiligheid, SCK-CEN (België)
 • Lid van de Wetenschappelijke Raad bij het FANC
 • Bestuurslid van het ESV-EURIDICE (een economisch samenwerkingsverband tussen NIRAS/ONDRAF en SCK•CEN)
 • Lid van de Article 31 Experts’ Group
 • Voorzitter van de European Radioecology Alliance
Prof.dr. Femke de Vries
Expertise: Toezicht en ervaring bij en met inrichting van zbo’s

Recente werkervaring:

 • Senior Partner & Samhoud consultancy (vanaf 1 januari 2018)
 • Lid Bestuur Autoriteit Financiële Markten
 • Bijzonder Hoogleraar Toezicht Rijksuniversiteit Groningen
 • Secretaris-Directeur De Nederlandsche Bank NV

Financiële verantwoording

Financiële verantwoording
Begroot 2018 Gerealiseerd 2018 Nog te betalen
Vergoeding leden € 21.385 € 18.093 € 3.292
Reiskosten € 1.475 € 372 € 1.100
Ondersteuning € 8.200 € - € -

Vergoeding leden

Het betreft vaste maandelijkse vergoeding van de voorzitter en de leden over de periode april (moment instelling Raad van Advies) tot en met december 2018. Door een probleem in het financiële systeem heeft de uitbetaling (groot € 3.292) aan één van de leden niet plaatsgevonden in 2018. De uitbetaling van de vergoeding 2018 zal in de eerste maand van 2019 plaatsvinden.

Reiskosten

Het betreft de door de voorzitter en leden van de Raad van Advies gemaakte reiskosten op basis van het Reisbesluit Binnenland en het Reisbesluit Buitenland. Door een probleem in het financiële systeem heeft de uitbetaling (groot € 1.100) aan één van de leden niet plaatsgevonden in 2018. De uitbetaling van de reiskosten 2018 zal in de eerste maand van 2019 plaatsvinden.

Ondersteuning

Het betreft uitgaven die samenhangen met de ondersteuning van de Raad van Advies in hun advisering. In 2018 zijn er geen uitgaven gedaan.