Het bestuur van de ANVS wordt ondersteund door een ambtelijke organisatie. Dit zijn ambtenaren van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) die ter beschikking zijn gesteld aan het zelfstandig bestuursorgaan (zbo) ANVS.

De ambtenaren werken volledig onder het gezag van het zbo en leggen alleen aan het zbo verantwoording af. De organisatie bestaat uit drie afdelingen:

 • Nucleaire Veiligheid en Beveiliging (NVB)
 • Stralingsbescherming en Crisiscommunicatie (SBC)
 • Sturing Communicatie en Ondersteuning (SCO)
Organogram ANVS

Afbeelding van ANVS-organisatie

Bestuur

Afdeling Nucleaire Veiligheid en Beveiliging (NVB)

 • Beleid en regelgeving (BR)
 • Nucleaire installaties (NI)
 • Nucleaire techniek (NT)
 • Nucleaire bedrijfsvoering (NB)
 • Beveiliging en safeguards (BS)

Afdeling Stralingsbescherming en Crisismanagement (SBC)

 • Stralingsbescherming en afvalbeleid (SAB)
 • Crisismanagement en afdelingsondersteuning (CA)
 • Medische en industriële toepassingen (MI)
 • Transport en regelgeving (TR)

Afdeling Sturing, Communicatie en Ondersteuning (SCO)

 • Sturing en Communicatie (SC)
 • Ondersteuning (O)

Personele verantwoording

Eind 2018 was de formele ambtelijke formatie van de ANVS 141 fte, dit is inclusief twee bestuurders van het zbo ANVS. Eind december 2018 was de ambtelijke bezetting 119 fte. Het aantal medewerkers was 125. Over 2018 was sprake van een gemiddeld ziekteverzuim van 5,1 %. De voortschrijdend jaarlijks gemiddelde meldingsfrequentie bedroeg 0,9 over dezelfde periode.  

De ANVS-organisatie was eind 2018 als volgt opgebouwd:

Opbouw ANVS-organisatie
2018 2017
Aantal medewerkers Ultimo 125 124
Percentage vrouwen 41,6% 40,3%
Percentage mannen 58,4% 59,7%
Gemiddelde leeftijd op basis van aantallen 48,2 48

Medewerkersonderzoek

In 2018 zijn voorbereidingen getroffen voor het medewerkersonderzoek dat in 2019 wordt gehouden. Het vorige medewerkersonderzoek is in 2017 uitgevoerd.

Deskundig personeel

Om alle taken zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, is het essentieel dat er voldoende deskundige medewerkers zijn. Hiervoor beschikt de ANVS over drie trainingsprogramma’s: een introductieprogramma, een programma voor de medewerkers die onderdeel uitmaken van de crisisorganisatie en per functiegroep opleidingsvereisten. De ANVS werkt aan het opstellen van een meerjarenpersoneelsplan, waarbij de aanwezige kennis en competenties worden geïnventariseerd. De personeelsgesprekken vormen een belangrijk onderdeel bij het bespreken van de aanwezige en de te ontwikkelen kennis en zijn daarmee de basis voor persoonlijke opleidingsprogramma’s. De medewerkers die onderdeel uitmaken van de ANVS-crisisorganisatie hebben in 2018 de geplande opleidingen en trainingen gevolgd.

In 2018 besteedde de ANVS € 274.000 aan opleidingskosten voor het personeel. Dit is 2,3% ten opzichte van de loonkosten in 2018.

De gemiddelde loonkosten (inclusief werkgeverslasten en premies volksverzekering) bedroegen in 2018 € 97.055 per fte. De stijging in loonkosten wordt verklaard door de nieuw afgesloten CAO voor ambtenaren.

Financiële verantwoording

De ANVS-organisatie en het zbo ANVS zijn in administratief opzicht een integraal onderdeel van het ministerie van IenW zonder wettelijke verplichting voor een zelfstandige jaarrekening. De accountantscontrole vindt plaats op het niveau van IenW. In de bijlage 1 Financiële overzichten ANVS-organisatie is een overzicht gegeven van de financiële realisatie van de uitgaven en ontvangsten van de ANVS-organisatie over 2018. Bijlage 2 Financiële overzichten zbo ANVS geeft de financiële realisatie weer van de uitgaven en ontvangsten van het zbo ANVS over 2018.