Deze bijlage bevat de financiële verantwoording van het zelfstandig bestuursorgaan (zbo) ANVS en heeft betrekking op de periode  1 januari 2018 tot en met 31 december 2018. Het zbo ANVS voert een kas- en verplichtingenadministratie in de administratie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

De uitgaven en ontvangsten van het zbo ANVS

De onderstaande tabel geeft de stand weer van de uitgaven en ontvangsten van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018.

Tabel 3: Totale uitgaven en ontvangsten van het zbo ANVS (in euro)
2018 2017
Salarissen 263.691 130.425
Reis- en verblijfsuitgaven buitenland 4.150 2.806
Reis- en verblijfsuitgaven binnenland 6.393 2.799
Diverse vergoedingen - -
Opleidingen - -
Totaal personeel 274.234 136.030
Contributies en lidmaatschappen - -
Representatie uitgaven 6.600 2.709
Totaal materieel 6.600 2.709
Totaal uitgaven 280.834 138.739
Totaal ontvangsten - -

De ANVS is op 1 augustus 2017 formeel een zbo geworden. De uitgaven en ontvangsten over 2017 zijn daarom lager dan die over 2018.

Beloning bestuurders

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) is van toepassing op de beloning van de bestuurders van het zbo ANVS. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de op het ANVS van toepassing zijnde regelgeving: het algemene WNT-maximum. Het bezoldigingsmaximum in 2018 voor elke bestuurder van het zbo ANVS is € 189.000 op jaarbasis. Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte.

J.H. van den Heuvel, bestuursvoorzitter

Datum aanvang dienst­verband

(indien van toepassing)

Omvang dienst­verband in fte 1) Op externe inhuur-basis (nee; ≤ 12 kalender-mnd; > 12 kalender-mnd) Beloning plus onkostenver-goedingen (belast) 1) Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn 1) Totale bezoldiging in 2018 1) Individueel toepasselijk bezoldigings-maximum Motivering (indien over­schrijding)
2018 1 (1) Nee 141.224 18.570 159.794 189.000 NVT geen overschrijding
2017 58.225 7.201 65.426 75.871
M.P.H. Brugmans, plaatsvervangend bestuursvoorzitter
Datum aanvang dienst­verband (indien van toepassing) Omvang dienst­verband in fte

 
Op externe inhuur-basis (nee; ≤ 12 kalender-mnd; > 12 kalender-mnd) Beloning plus onkostenver-goedingen (belast) Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn Totale bezoldiging in 2018 Individueel toepasselijk bezoldigings-maximum Motivering (indien over­schrijding)
2018 1 Nee 129.068 18.315 147.383 189.000 NVT geen overschrijding
2017 1 54.381 7.100 61.481 75.871

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2018 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2018 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.