De ANVS onderhoudt voortdurend en op verschillende manieren contacten met haar stakeholders, bijvoorbeeld telefonisch, via de website, de nieuwsbrief, Twitter, LinkedIn, en via de mail. Er zijn frequente contacten met de sector, zowel op het gebied van stralingstoepassingen als voor de nucleaire installaties en, al of niet op regelmatige basis, met andere stakeholders zoals lokale besturen. Dit gebeurt zowel op bestuurlijk vlak als op medewerkersniveau.

Een aantal overleggen met de sector en stakeholders wordt jaarlijks één of meerdere keren gehouden. Zo heeft het ANVS-bestuur in 2019 overlegd met de volgende partijen:

  • De Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne (NVS);
  • Directeuren Nucleair Nederland (DONN)
  • De NGO’s Laka en WISE;

Daarnaast voert de ANVS overleg met andere NGO’s op basis van specifieke dossiers. In 2019 werd er overleg gevoerd met Vereniging Stop Tihange Nederland, Greenpeace en Vereniging Pettermerduinen Kernreactor Vrij.

Verder heeft de ANVS in het kader van grensoverschrijdende samenwerking overleg gevoerd met de Veiligheidsregio’s Zeeland, Midden- en West-Brabant, Brabant Zuid-Oost, Zuid-Limburg, Twente en Groningen.

Bovenstaande opsomming is niet uitputtend. In al deze overleggen hebben de gesprekspartners de mogelijkheid om de ANVS feedback te geven op haar functioneren en opmerkingen te maken over werkwijze en procedures.

Telefonisch en via de website is de ANVS bereikbaar voor vragen of meldingen. In 2019 werden er 2305 vragen gesteld, 1717 per telefoon en 588 per mail. In 2018 waren dat er 2714, 2163 per telefoon en 551 per mail.

Aantal keer contact met de ANVS
Rubriek Telefonisch Email
Nucleair en straling 367 70
Stralingstoepassingen 932 349
Nucleair 17 10
Overig ANVS 172 42
Straling algemeen 80 53
Vervoer 149 64
Totaal 1717 588

Netwerkdag

Op 28 november 2019 vond de tweede ANVS-netwerkdag plaats in het LEF Future Center met 123 stakeholders uit de nucleaire- en stralingssector en 31 ANVS’ers. Het thema van deze dag was ‘Eerlijk over risico’s’. Uit de evaluatie bleek dat de netwerkdag op een positieve waardering kon rekenen. De interactieve werkvormen die tijdens het middagdeel zijn ingezet, droegen volgens de deelnemers zeer goed bij aan constructieve gesprekken over diverse onderwerpen en het delen van elkaars standpunten.

Raad van Advies

In 2018 is de Raad van Advies van de ANVS benoemd met als taak om de ANVS gevraagd en ongevraagd van adviezen te voorzien over aangelegenheden die verband houden met de taken van de ANVS. In 2019 heeft de voorzitter van de Raad ir. D. (Diederik) Samsom zijn taken neergelegd en is opgevolgd door interim-voorzitter prof. mr. dr. F (Femke) de Vries.

In 2019 heeft de Raad van Advies op twee onderwerpen een advies uitgebracht. Het eerste advies was gericht op het behoud van voldoende kennis op het gebied van nucleaire veiligheid. De Raad heeft de ANVS geadviseerd de opzet van een nationaal nucleair kennismanagementprogramma te initiëren. Als reactie hierop is door de ANVS een onafhankelijke commissie ingesteld onder andere om te onderzoeken of er draagvlak binnen de Rijksoverheid is voor een dergelijk programma en om te bezien hoe stakeholders buiten de overheid hier tegenaan kijken. Daarbij heeft de ANVS de opdracht verbreed door ook de stralingssector mee te nemen. Zie ook het bericht hierover op de website van de ANVS.

Het tweede advies dat door de Raad van Advies is uitgebracht gaat over de rol van de ANVS in relatie tot de eindberging van radioactief afval. De raad heeft naar aanleiding van een zelfevaluatie van de ANVS adviezen opgesteld over de rol van de ANVS in het opstellen van beleid en de beleidsvoorbereiding voor een nationale eindberging, de rol bij zekerheidstelling en toezicht op de financiële middelen voor de eindberging en de rol bij beleidsvoorbereiding voor een mogelijke multinationale eindberging. Het advies, inclusief een reactie hierop van de ANVS, wordt in het eerste kwartaal van 2020 op de website van de ANVS gepubliceerd.

De Raad van Advies heeft een eigen jaarverslag uitgebracht.