Het bestuur van de ANVS wordt ondersteund door een ambtelijke organisatie. Dit zijn ambtenaren van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) die ter beschikking zijn gesteld aan het zelfstandig bestuursorgaan (zbo) ANVS.

De ambtenaren werken volledig onder het gezag van het zbo en leggen alleen aan het zbo verantwoording af. De organisatie bestond in 2019 uit drie afdelingen:

 • Nucleaire Veiligheid en Beveiliging (NVB)
 • Stralingsbescherming en Crisiscommunicatie (SBC)
 • Sturing Communicatie en Ondersteuning (SCO)
Organogram ANVS

Afbeelding van ANVS-organisatie

Bestuur

Afdeling Nucleaire Veiligheid en Beveiliging (NVB)

 • Beleid en regelgeving (BR)
 • Nucleaire installaties (NI)
 • Nucleaire techniek (NT)
 • Nucleaire bedrijfsvoering (NB)
 • Beveiliging en safeguards (BS)

Afdeling Stralingsbescherming en Crisismanagement (SBC)

 • Stralingsbescherming en afvalbeleid (SAB)
 • Crisismanagement en afdelingsondersteuning (CA)
 • Medische en industriële toepassingen (MI)
 • Transport en regelgeving (TR)

Afdeling Sturing, Communicatie en Ondersteuning (SCO)

 • Sturing en Communicatie (SC)
 • Ondersteuning (O)

Personele verantwoording

Eind 2019 was de formele ambtelijke formatie van de ANVS 141 fte, dit is inclusief twee bestuurders van het zbo ANVS. Eind december 2019 was de ambtelijke bezetting 126 fte. Het aantal medewerkers was 132. Over 2019 was sprake van een gemiddeld ziekteverzuim van 3,2%. De voortschrijdend jaarlijks gemiddelde meldingsfrequentie bedroeg 1,0 over dezelfde periode. 

De ANVS-organisatie was eind 2019 als volgt opgebouwd:

Opbouw ANVS organisatie
2019 2018
Aantal medewerkers Ultimo 132 125
Percentage vrouwen 42,2 % 41,6 %
Percentage mannen 57,6 % 58,4 %
Gemiddelde leeftijd op basis van aantallen 48,4 48,2

Medewerkersbelevingsonderzoek

In navolging van het in 2016 uitgevoerde medewerkersbelevingsonderzoek is in 2019 een belevingsonderzoek uitgevoerd op tien thema’s:

 1. mijn werk,
 2. mijn team/afdeling,
 3. resultaten bereiken,
 4. samenwerken,
 5. informeren en communiceren,
 6. leren en ontwikkelen,
 7. sturing door afdelingshoofd/teamleider,
 8. werkprocessen/verantwoordelijkheden en veiligheidscultuur,
 9. werkomstandigheden,
 10. ondernemingsraad.

Van de 122 medewerkers van de ANVS (ten tijde van het onderzoek) hebben 109 medewerkers deelgenomen aan het onderzoek. Daarmee is de respons 89,3%. De resultaten zijn daarmee representatief voor de algemene beleving van de ANVS-medewerker.

De employee Net Promoter Score (eNPS) is +6,4%. Deze score wordt gebruikt om de intentie tot aanbevelen uit te drukken. De intentie wordt berekend aan de hand van de vraag: ‘Hoe waarschijnlijk is het dat jij de ANVS aan iemand anders (die daarvoor voldoende gekwalificeerd is) aan zou bevelen als organisatie om voor te werken?’. Een vergelijkbare vraag wordt internationaal gesteld in vergelijkbare medewerkersbelevingsonderzoeken, hierdoor is de eNPS te gebruiken als internationale benchmark voor de tevredenheid van personeel. De eNPS van de ANVS was in 2019 +6,4%, dit is 12,4% hoger dan de internationale benchmark van 2019.

Voor wat betreft het onderdeel veiligheidscultuur bleek:  

 • 75% van de medewerkers weet welk gedrag binnen de veiligheidscultuur van hen verlangd wordt.
 • 90% van de medewerkers voelt zich vrij om melding te maken van situaties, omstandigheden of gedragingen die in strijd zijn met de veiligheidscultuur.
 • 91% van de medewerkers geeft aan dat als het om nucleaire of stralingsveiligheid gaat, ze altijd terecht kunnen bij hun leidinggevende.
 • 67% van de medewerkers geeft aan dat nucleaire- of stralingsveiligheid binnen de ANVS te allen tijde prioriteit heeft boven andere werkzaamheden.

Algemeen kan worden geconcludeerd dat de medewerkers over de gehele linie tevreden zijn over het werken bij de ANVS.
De tevredenheid over de aard van het werk, de sturing door de leidinggevende, het informeren en communiceren alsmede de tevredenheid over de ondernemingsraad wordt als hoog beoordeeld.

De beleving van werkdruk is ten opzichte van 2016 met 19% gedaald, maar is nog steeds hoog. Hier wordt in 2020 wederom aandacht aan geschonken.

Deskundig personeel

Om alle taken zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, is het essentieel dat er voldoende deskundige medewerkers zijn. Hiervoor beschikt de ANVS over drie trainingsprogramma’s: een introductieprogramma, een programma voor de medewerkers die onderdeel uitmaken van de crisisorganisatie en per functiegroep opleidingsvereisten. De ANVS werkt aan het opstellen van een meerjarenpersoneelsplan, waarbij de aanwezige kennis en competenties worden geïnventariseerd. De personeelsgesprekken vormen een belangrijk onderdeel bij het bespreken van de aanwezige en te ontwikkelen kennis en zijn daarmee de basis voor persoonlijke opleidingsprogramma’s. De medewerkers die onderdeel uitmaken van de ANVS-crisisorganisatie hebben in 2019 de geplande opleidingen en trainingen gevolgd. In 2019 besteedde de ANVS € 356.000 (2018: € 274.000) aan opleidingskosten voor het personeel. Dit is 2,9% (2018: 2,3%) ten opzichte van de loonkosten in 2019.

De gemiddelde loonkosten (inclusief werkgeverslasten en premies volksverzekering) bedroegen in 2019 € 98.578 (2018: € 97.055) per fte. De stijging in loonkosten wordt deels verklaard door de 2% CAO voor ambtenaren en door instroom van ambtenaren.

Financiële verantwoording

De ANVS-organisatie en het zbo ANVS zijn in administratief opzicht een integraal onderdeel van het ministerie van IenW, zonder wettelijke verplichting voor een zelfstandige jaarrekening. De accountantscontrole vindt plaats op het niveau van IenW. In de bijlage Financiële overzichten ANVS-organisatie is een overzicht gegeven van de financiële realisatie van de uitgaven en ontvangsten van de ANVS-organisatie over 2018. Bijlage 2 Financiële overzichten zbo ANVS geeft de financiële realisatie weer van de uitgaven en ontvangsten van het zbo ANVS over 2019.