Deze bijlage bevat de financiële verantwoording van het zelfstandig bestuursorgaan (zbo) ANVS en heeft betrekking op de periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019. Het zbo ANVS voert een kas- en verplichtingenadministratie in de administratie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

De uitgaven en ontvangsten van het zbo ANVS

De onderstaande tabel geeft de stand van begrote uitgaven 2019, de gerealiseerde uitgaven per 31 december 2019 en 31 december 2018.

Totale uitgaven en ontvangsten van het zbo ANVS (in euro)
Begroot 2019 Realisatie 2019 Realisatie 2018
Salarissen 247000 273639 263691
Reis- en verblijfsuitgaven buitenland 10000 5866 4150
Reis- en verblijfsuitgaven binnenland 5000 5293 6393
Diverse vergoedingen - - -
Opleidingen - - -
Totaal personeel 289000 284798 274234
Contributies en lidmaatschappen - - -
Representatie uitgaven 6.821 6.821 6.600
Totaal materieel 6.821 6.821 6.600
Totaal uitgaven 295.821 291.619 280.834
Totaal ontvangsten - - -

De stijging van de salarissen ten opzichte van 2018 zijn conform cao Rijk.
De realisatie van de reis- en verblijfkosten buitenland zijn lager dan begroot. Dit komt hoofdzakelijk doordat een deel van de feitelijke betaling van de in 2019 gemaakte reis- en verblijfsuitgaven buitenland pas in 2020 zal plaatsvinden. Deze kosten (€ 1.142) worden opgenomen in de realisatiekosten van 2020.

Beloning bestuurders

De Wet normering topinkomens (WNT) bepaalt dat de bezoldiging en eventuele ontslaguitkeringen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector op naamniveau vermeld moeten worden in het financieel jaarverslag. Deze publicatieplicht geldt tevens voor topfunctionarissen die bij een WNT-instelling geen – al dan niet fictieve – dienstbetrekking hebben of hadden. Daarnaast moet van niet-topfunctionarissen de bezoldiging (zonder naamsvermelding) gepubliceerd worden indien deze het wettelijk bezoldigingsmaximum te boven gaan. Niet-topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vallen echter buiten de reikwijdte van de wet.

Voor dit departement heeft de publicatieplicht betrekking op onderstaande functionarissen. De bezoldigingsgegevens van de leden van de Top Management Groep zijn opgenomen in het jaarverslag van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het algemeen bezoldigingsmaximum bedraagt in 2019 € 194.000.

J.H. van den Heuvel, bestuursvoorzitter
2019 2018
Datum aanvang dienst­verband (indien van toepassing) - -

Omvang dienst­verband in fte

1 1
Op externe inhuur-basis (nee; ≤ 12 kalender-mnd; > 12 kalender-mnd) nee
Beloning plus onkostenvergoedingen (belast) 147.629 141.224
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn 20.346 18.570
Totale bezoldiging in 2019 167.975 159.794
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 194.000
Motivering (indien overschrijding) NVT (geen overschrijding)
M.P.H. Brugmans, plaatsvervangend bestuursvoorzitter
2019 2018
Datum aanvang dienst­verband (indien van toepassing) -
Omvang dienst­verband in fte 1 1
Op externe inhuur-basis (nee; ≤ 12 kalender-mnd; > 12 kalender-mnd) Nee
Beloning plus onkostenvergoedingen (belast) 132.831 129.068
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn 19.972 18.315
Totale bezoldiging in 2019 152.803 147.383

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

194.000
Motivering (indien overschrijding) NVT (geen overschrijding)

Naast de hierboven vermelde functionarissen zijn er geen andere functionarissen die in 2019 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2019 geen ontslaguitkeringen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd. Er zijn in 2019 geen leidinggevende topfunctionarissen die op grond van de WNT in verband met de cumulatie van dienstbetrekkingen dienen te worden gerapporteerd.

Indicatoren ANVS

Voor de ANVS zijn een aantal indicatoren opgesteld die een beeld geven van de geleverde prestaties. Hieronder volgt het overzicht over het jaar 2019.
 

Transparantie: indicatoren
Resultaat 2019
Openbaarmaking van internationale missies, de aanbevelingen daaruit en de verbeteringen. Het rapport van de IRRS follow-up missie van 2018 is in 2019 gepubliceerd. Tevens heeft er in 2019 een internationale missie bij de HFR plaatsgevonden. Meer informatie hierover is te vinden in het hoofdstuk Internationale samenwerking.
Openbaarmaking van internationale peer-reviews, de aanbevelingen daaruit en de verbeteringen. Meer informatie hierover is te vinden in het hoofdstuk Internationale samenwerking
Publicatie van strategieën, richtlijnen en handreikingen van de ANVS; het werken volgens deze documenten en periodieke evaluatie. In 2019 heeft de ANVS verschillende handreikingen en informatiebladen gepubliceerd. Zie het hoofdstuk Wet- en regelgeving, publicaties en handreikingen.
Transparantie: kengetallen
Resultaat 2019

1.

Openbaarmaking van internationale missies, de aanbevelingen daaruit en de verbeteringen. Het rapport van de IRRS follow-up missie van 2018 is in 2019 gepubliceerd. Tevens heeft er in 2019 een internationale missie bij de HFR plaatsgevonden. Meer informatie hierover is te vinden in het hoofdstuk Internationale samenwerking.

2.

Aantallen verleende vergunningen en –verlengingen gespecificeerd naar verschillende categorieën. Het aantal verleende vergunningen per branche staat beschreven in de hoofdstukken Vergunningen en Meldingen, erkenningen en registraties.
3. Aantallen handhavingsactiviteiten (inclusief inspecties) en de belangrijkste resultaten daarvan gespecificeerd naar transporten en delen van de nucleaire sector. De aantallen handhavingsactiviteiten en de belangrijkste resultaten hiervan staan beschreven in het hoofdstuk Toezicht en handhaving.
4. Het aantal en de uitkomsten van behandelde bezwaar- en beroepzaken.
  • Bezwaarzaken: 10
  • Beroepzaken: 3
     
Meer informatie hierover staat beschreven in het hoofdstuk Bezwaar, beroep en Wob-verzoek en klachten.
5. Het percentage afgehandelde bezwaren binnen de geldende wettelijke termijn. 83% van de bezwaren is binnen de wettelijke termijn afgehandeld. Dit betekent concreet dat één bezwaar daarbuiten is afgehandeld, met toestemming van de indiener. Een ingetrokken bezwaar en drie bezwaren waarvan de termijn doorliep in 2020 zijn bij dit percentage niet betrokken.
6. De behandelde klachten als bedoeld in artikel 9:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht. De ANVS heeft in 2019 1 klacht ontvangen.
7. De bij de Nationale Ombudsman ingediende klachten. Er zijn in 2019 geen klachten bij de Nationale Ombudsman ingediend.
8. Uitkomsten van uitgevoerde klanttevredenheidsonderzoeken. nvt
9. Het aantal verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en Wet hergebruik van overheidsinformatie (WHO) alsmede de resultaten daarvan.

5 Wob-verzoeken, 1 WHO-verzoek.

Meer informatie hierover staat beschreven in het hoofdstuk Bezwaar, beroep, Wob-verzoeken en klachten.
10. Het ziekteverzuim bij de ANVS. 3,2 %
11. De financiële realisatie afgezet tegen de begrotingsposten (w.o. externe inhuur). Bijlage A geeft een overzicht van de financiële realisatie van de ANVS.
12. De personeelskosten per fte. € 98.578
13. Uitkomsten Medewerkers Belevingsonderzoek. De respons is 89,3% (2016: 88,8%). De employee Net Promoter Score is +6,4% (2016: +11,2%). Zie voor meer informatie: Medewerkersbelevingsonderzoek.
Cultuur voor veiligheid: indicatoren
Resultaat 2019
Periodieke meting van de indicatoren voor een veilige cultuur. Om het jaar worden de medewerkers bij de ANVS via een Medewerkersbelevingsonderzoek bevraagd naar hun beleving, onder andere naar de cultuur voor veiligheid. In 2019 is dit onderzoek uitgevoerd. Zie voor de resultaten: Medewerkersbelevingsonderzoek.
Implementatie van de 5 safety culture principles binnen de ANVS. De vijf safety culture principles van de OECD/NEA zijn door de ANVS gebruikt als basis voor het opstellen van haar eigen leidende principes. Deze leidende principes zijn de kaders voor haar cultuur voor veiligheid. In 2019 beschreef de ANVS in het nieuwe organisatiebesluit de leidende principes opnieuw. Ook is beschreven hoe de ANVS invulling geeft aan de cultuur voor veiligheid.
Deskundigheid: indicatoren
Resultaat 2019
1. Bezetting bedrijfskritische functies. De bedrijfskritische functie en de bezetting daarvan zullen onderdeel gaan uitmaken van het strategisch personeelsplan dat in ontwikkeling is.
2. Uitvoering geven aan en jaarlijks evalueren van het opleidingsplan. In 2019 zijn door medewerkers opleidingen gevolgd op basis van individuele afspraken met het management.
3. Bezetting van de piketrollen in de ANVS ongevalsorganisatie met opgeleide, getrainde en geoefende medewerkers. In 2019 zijn net als elk jaar door de ANVS- medewerkers die onderdeel zijn van de crisisorganisatie oefeningen uitgevoerd en opleidingen gevolgd.
Deskundigheid: kengetallen
Resultaat 2019
1. Aantal deelnames door ANVS-medewerkers aan internationale missies en ‘peer-reviews’. In 2019 hebben drie ANVS-medewerkers aan internationale missies in andere landen meegewerkt. Meer informatie hierover staat beschreven in het hoofdstuk Nationale en Internationale samenwerking.
2. Stralingsdeskundigheid binnen de ANVS:
  • Aantal geregistreerde Algemeen Coördinerende Deskundigen stralingsbescherming (ACD); voorheen stralingsdeskundigen niveau 2
  • Aantal geregistreerde Coördinerende Deskundigen Stralingsbescherming (CD); voorheen Stralingsdeskundigen niveau 3.

De ANVS beschikt over 16 geregistreerde Algemeen Coördinerend en 36 Coördinerend Deskundigen.

3. Opleidingsbudget als % van de totale loonsom 2,9%