Conform artikel 10, lid 1 van het Instellingsbesluit Raad van Advies ANVS biedt de Raad van Advies de ANVS jaarlijks voor 15 januari een verslag aan over zijn activiteiten in het daaraan voorafgaande jaar en een verantwoording over de overeenkomstig de begroting gemaakt kosten.

Organisatie

De Raad van Advies is op 12 april 2018 ingesteld en de leden zijn op 17 april 2018 benoemd voor een periode van maximaal 5 jaar. De Raad bestond van 1 januari 2019 tot 1 november 2019 uit 6 personen (zie onderaan ‘Leden Raad van Advies ANVS’). Per 1 november 2019 heeft de heer Samsom de Raad van Advies op eigen verzoek verlaten. Vanaf die datum heeft mevrouw De Vries als interim-voorzitter gefungeerd.

Werkwijze

De Raad van Advies adviseert het Bestuur van de ANVS gevraagd of uit eigen beweging over aangelegenheden die verband houden met de taken van de ANVS (artikel 2 van het Instellingsbesluit). De Raad is hierbij een klankbord voor het bestuur van de ANVS en brengt haar adviezen uit aan het bestuur.

Werkzaamheden en uitgebracht adviezen

De Raad heeft in 2019 vier reguliere vergaderingen gehouden (februari, mei, september en november). De vergaderingen zijn bijgewoond door één of beide bestuurders van de ANVS. Het secretariaat is verzorgd door de ANVS. Daarnaast hebben medewerkers van de ANVS informatie verstrekt over de onderwerpen die besproken zijn.

De Raad heeft in 2019 twee adviezen aan de ANVS uitgebracht. Op 25 maart heeft de Raad het advies ‘Veiligheid in een krimpende sector’ vastgesteld, waarin de Raad zich heeft gebogen over de vraag hoe de ANVS ervoor kan zorgen dat er voldoende kennis in huis blijft in een omgeving waarin nucleaire activiteiten in Europa worden afgebouwd. In antwoord hierop heeft de Raad geadviseerd een nationaal nucleair kennismanagement programma op te zetten in samenwerking tussen de ANVS, de nucleaire industrie, vergunninghouders, universiteiten en kenniscentra. De ANVS zou hierbij een rol als katalysator kunnen spelen. Het bestuur van de ANVS heeft in juni een reactie opgesteld waarin beschreven wordt op welke manier opvolging aan het advies gegeven zal worden. In 2020 zullen de vorderingen besproken worden. De Raad kijkt hier met vertrouwen naar uit.

Het tweede advies dat door de Raad is uitgebracht betreft een advies over de rol van de ANVS in relatie tot de eindberging van radioactief afval. De raad heeft adviezen opgesteld over de rol van de ANVS in het opstellen van beleid en de beleidsvoorbereiding voor een nationale eindberging, de rol bij zekerheidstelling en toezicht op de financiële middelen voor de eindberging en de rol bij beleidsvoorbereiding voor een mogelijke multinationale eindberging.

Verder is de discussie over cybersecurity die in 2018 is gestart voortgezet. De Raad voorziet om hierover in de eerste helft van 2020 een advies uit te brengen. Nieuwe onderwerpen die de Raad in 2019 met de ANVS heeft besproken zijn risicogericht werken en transparantie. In 2020 zal de Raad de gesprekken hierover met de ANVS vervolgen.

De Raad van Advies heeft tevens bijgedragen aan de Netwerkdag van de ANVS die op 28 november 2019 is gehouden. De interim-voorzitter Femke de Vries heeft tijdens deze dag een voordracht gehouden.

Ten slotte heeft de Raad aan gesprek gevoerd met ABDTOPConsult in het kader van de wettelijke evaluatie van het zbo ANVS. In dit gesprek heeft de Raad vermeld dat de nadruk van haar werk ligt bij advisering over en reflectie op documenten die door de ANVS worden gemaakt, soms op instigatie van de Raad van Advies.

Leden Raad van Advies ANVS

Ir. Diederik Samsom, voorzitter (tot 1 november 2019)
Expertise: Nucleaire Veiligheid
Openbaar bestuur
Recente werkervaring: Voorzitter sectortafel gebouwde omgeving (klimaatakkoord)

Prof. Dr. Femke de Vries

Expertise:

Toezicht en ervaring bij en met inrichting van zbo’s
Recente werkervaring: Senior Partner & Samhoud consultancy (vanaf 1 januari 2018)
Lid Bestuur Autoriteit Financiële Markten
Bijzonder Hoogleraar Toezicht Rijksuniversiteit Groningen
Secretaris-Directeur De Nederlandsche Bank NV
Dr. Jean-Francois (Jeff) Lafortune (Canada)
Expertise: Nucleaire Veiligheid
Recente werkervaring: General Manager Middle East Branch International Safety Research mc. (ISR)
Adviseur/expert Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA)
Annemarie Zielstra MES
Expertise: Beveiliging en cybersecurity
Recente werkervaring: Directeur Cyber Security en Resilience TNO
Directeur CPNI (Centre for Protection of the National Infrastructure)
Programma-manager NICC (National Infrastructure against Cyber Crime)
Prof. Dr. Ir. Pieter van Gelder
Expertise: Veiligheid en Beveiliging
Recente werkervaring: Professor of Safety Science, TU Delft
Directeur TU Delft Safety and Security Institute
Voorzitter ESRA Technical Committee on Natural Hazards
Programma-directeur Management of Safety, Health and Environment Executive Education
Dr. Hildegarde Vandenhove (België)
Expertise: Stralingsbescherming
Recente werkervaring: Directeur Milieu, Gezondheid en Veiligheid, SCK-CEN (België)
Lid van de Wetenschappelijke Raad bij het FANC
Bestuurslid van het ESV-EURIDICE (een economisch samenwerkingsverband tussen NIRAS/ONDRAF en SCK•CEN)
Lid van de Article 31 Experts’ Group
Voorzitter van de European Radioecology Alliance

Financiële verantwoording 2019

Financiële verantwoording 2019
Gerealiseerd 2018 (periode april, moment instelling Raad van Advies, tot en met december 2018) Begroot 2019 Gerealiseerd 2019 Nog te betalen
Vergoeding leden € 18.093 € 29.080 € 30.681 € 564
Reiskosten € 372 € 416 € 1.516 -
Ondersteuning - € 15.000 € 8.107 -

Vergoeding leden

Het betreft de vaste maandelijkse vergoeding van de voorzitter en de leden over geheel 2019. Alle vergoedingen die betrekking hadden op 2019 zijn ook in 2019 uitbetaald. Met ingang van juli 2019 is de maandelijkse vergoeding van de leden met 2% gestegen naar analogie van de CAO Rijksambtenaren.

De realisatie in 2019 was anders dan begroot. De oorzaak was tweeledig:

  • in januari 2019 heeft een uitbetaling (groot € 3.292) plaatsgevonden die nog betrekking had op 2018 en
  • de voorzitter van de Raad van Advies werd met ingang van 1 november 2019 kabinetschef bij de EU- vicevoorzitter (besparing vergoeding groot € 1.127).

Abusievelijk is de vergoeding oktober 2019 van de vertrekkend voorzitter niet uitbetaald. Dit zal in januari 2020 plaatsvinden.

Reiskosten

Het betreft de door de voorzitter en leden van de Raad van Advies gemaakte reiskosten op basis van het Reisbesluit Binnenland en het Reisbesluit Buitenland. Alle uitgaven die verband houden met reizen die betrekking hadden op 2019 zijn ook in 2019 uitbetaald. De realisatie in 2019 was hoger dan begroot omdat in januari 2019 een uitbetaling (groot € 1.100) heeft plaatsgevonden die nog betrekking had op 2018.

Ondersteuning

Het betreft uitgaven die samenhangen met de ondersteuning van de Raad van Advies in hun advisering. In 2019 is een bedrag van € 8.107 aan TNO uitgegeven voor ondersteuning van de Raad bij het opstellen van hun advies inzake cybersecurity.