De jaarrekening van de ANVS-organisatie heeft betrekking op geheel 2019. In de tabellen van deze jaarrekening is sprake van nominale waarden en afronding op hele euro's. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen in de tabellen ontstaan.
 

De onderstaande tabel geeft de stand weer van begrote uitgaven 2019 (ontwerpbegroting 2019), de gerealiseerde uitgaven per 31 december 2019 en 31 december 2018.

Uitgaven ANVS-organisatie (in duizend euro’s)
Begroot 2019 Realisatie 2019 Realisatie 2018
Onderzoeken ANVS 3.880 3.208 3.150
Subsidies ANVS 0 0 174
Dienstverlening KNMI 213 213 213
Dienstverlening RIVM 6.444 6.474 6.444
Totaal Programma-uitgaven 10.537 9.895 9.981
Salarissen 14.317 12.251 11.737
Inhuur 2.011 1.705 1.727
Reis- en verblijfsuitgaven 263 383 347
Opleidingen 250 356 274
Overige personele uitgaven 150 227 291
Totaal Personeel 16.991 14.922 14.376
ICT 2.390 2.336 2.037
Kantoorinrichting en -benodigdheden 50 43 30
Voorlichting 50 22 46
Overige materiële uitgaven 1.668 140 197
Totaal materieel 4.158 2.541 2.310
Totaal uitgaven 31.982 27.358 26.667

Toelichting tabel

Programma:

Het budgetoverschot van k€ 672 ten opzichte van de realisatie 2019 op Onderzoeken ANVS wordt verklaard door budgettaire overboekingen van k€ 344 (bijdrage aan de taakstellende onderuitputting op de begroting van IenW) en k€ 167 (minder inzet van een technical supportorganisatie dan begroot) alsmede het uitblijven van facturatie van verplichtingen die zijn afgesloten in 2019 (groot k€ 161).

Personele uitgaven:

Er is in 2019 sprake geweest van minder personele uitgaven dan begroot als gevolg van vrije vacatureruimte (in verband met tijdelijk bevriezen van vacatures tijdens het reorganisatieproces) en minder gerealiseerde detachering. De personele uitgaven zijn ten opzichte van 2018 wel gestegen (zo steeg de bezetting van 125 naar 132 medewerkers). De vooraf ingecalculeerde budgettaire ruimte op Personele uitgaven is ingezet om de te laag begrote reis-en verblijfskosten, opleidingen, overige personeelsuitgaven alsmede een groot deel van de dienstverleningsovereenkomst met de shared serviceorganisatie van ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) te bekostigen.

Het budgetoverschot van k€ 306 ten opzichte van de realisatie 2019 op de post Inhuur ANVS wordt grotendeels verklaard door het uitblijven van facturatie van verplichtingen die zijn afgesloten in 2019.

Materiële uitgaven:

De ANVS heeft door middel van een dienstverleningsovereenkomst afspraken gemaakt met de shared serviceorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) over huisvesting, facilitaire zaken en kantoorautomatisering. De financiële middelen (€ 2,64 miljoen) zijn in 2019 via de begroting van IenW overgeheveld naar deze shared serviceorganisatie. Verder heeft de ANVS dienstverleningsafspraken met de ILT over het Meld- en Informatiecentrum en met dienst specifieke ICT. De financiële middelen (€ 225 duizend) zijn in 2019 via de begroting van IenW overgeheveld naar de ILT

De ontvangsten van de ANVS-organisatie

De hoogte van de vergoedingen van nucleaire installaties, vervoerders van splijtstoffen, registratie van stralingsdeskundigen en de erkenning van stralingsopleidingen alsmede dosimetrische diensten is vastgelegd in het Besluit Vergoedingen Kernenergiewet.

Ontvangsten ANVS-organisatie 2019 (in duizenden euro’s)
Begroot 2019 Realisatie 2019 Realisatie 2018
Nucleaire installaties 2.083 1.460
Vervoer van splijtstoffen 26 42
Registratie stralingsdeskundigen 73 29
Erkenning stralingsopleiding 2 16
Erkenning dosimetrische diensten 0 10
Overige ontvangsten 4 25
Totaal ontvangsten 2.000 2.188 1.582

Het te ontvangen bedrag per vergoedingscategorie kan per jaar fluctueren. Dit komt doordat in het ene jaar meer of minder vergoedingsplichtige vergunningaanvragen c.q. registraties of erkenningen zijn dan in het andere jaar.

De ontvangsten worden jaarlijks op € 2 miljoen begroot. Er is geen begroting onderverdeeld naar de verschillende ontvangstposten.