Jaarplan en begroting

De ANVS-organisatie neemt deel aan de geïntegreerde begrotings- en concernsturingscyclus van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De aanwijzingen daarover zoals opgenomen in de structurele aanschrijving van IenW worden daarbij gevolgd. In het kader van de concernsturingscyclus vindt er ieder jaar een start- en verantwoordingsgesprek plaats met de locosecretaris-generaal. Daarnaast is sprake van twee rapportagemomenten over de voortgang. In de reguliere gesprekken in het kader van deze cyclus worden ook de specifieke aspecten van het zelfstandig bestuursorgaan (zbo) betrokken. Het startdocument en de begroting vormen input voor de teamjaarplannen. In deze teamjaarplannen staat hoe de teams van de respectievelijke afdelingen bijdragen aan de strategie van de ANVS. Maandelijks ontvangt het managementteam een rapportage met de ontwikkeling van werkelijke personele cijfers en financiële uitgaven ten opzichte van de begroting. Elke vier maanden wordt de status van het jaarplan en de ontwikkeling in de belangrijkste risico’s besproken in het managementteam van de ANVS.

Risicogericht werken primair proces

In 2019 is gewerkt aan de (verdere) ontwikkeling en implementatie van risicogericht werken binnen de ANVS. Hiertoe is gestart met een zelfevaluatie, om in beeld te krijgen in hoeverre een risicogerichte aanpak al praktijk is binnen de processen wet- en regelgeving en beleid, autorisatie en toezicht en handhaving en waar ruimte voor verdere verbetering ligt. Mede op basis van deze analyse is een eerste concept-strategie met betrekking tot de risicogerichte aanpak geformuleerd. Uitgangspunt daarbij is dat gebruik wordt gemaakt van kwantitatieve en kwalitatieve informatie over risico’s, waarbij naast veiligheid ook andere risico-typen, zoals veiligheidsperceptie van de burger, media-aandacht, politieke aandacht en het afbreukrisico voor de ANVS worden beschouwd. De voorgestelde aanpak is voorgelegd aan en besproken met de Raad van Advies van de ANVS.

Bedrijfsrisico’s

De ANVS heeft analyses opgesteld voor de belangrijkste actuele bedrijfsrisico’s, waarin aandacht wordt besteed aan de significante risico’s op politiek gevoelige dossiers.

In 2019 was sprake van (enige mate van) bezorgdheid bij de politiek en burgers over de veiligheid van de kerncentrales in België en Duitsland alsmede de mogelijke gevolgen van veiligheidsincidenten voor (met name Zuid- en Noordoost-) Nederland. De veiligheidsregio’s uit de grensstreek zijn primair verantwoordelijk voor de informatie richting burgers in hun regio. Deze veiligheidsregio’s zijn voldoende toegerust om hun verantwoordelijkheden op gebied van nucleaire en stralingsveiligheidsincidenten waar te maken indien zich een crisis voordoet. De ANVS heeft daarom de samenwerking met het Belgische FANC en met bestuurders en veiligheidsregio’s in het zuiden van het land geïntensiveerd. Adequate informatievoorziening vanuit de ANVS naar de veiligheidsregio’s is zeer belangrijk, zodat zij snel en volledig kunnen communiceren naar het publiek en lokale bestuurders.
Daarnaast zijn, in samenwerking met de dienstverlener van de Integrale Bedrijfsvoering IenW (IBI), risicoanalyses opgesteld op gebied van betrouwbaarheid en continuïteit van het ANVS-zaaksysteem en informatiebeveiliging.

Op het gebied van privacywetgeving is begin 2019 een gap-analyse AVG uitgevoerd, waarna een projectplan is opgesteld, uitgevoerd en geactualiseerd om aan de AVG te blijven voldoen.

De afgelopen jaren is de personele bezetting van de ANVS toegenomen en zijn vacatures vervuld. Gezien de specifieke aard van ANVS-werkzaamheden bestond de zorg dat de werving en selectie van personeel een moeizaam proces zou zijn. Deze zorg bleek ongegrond; het blijkt dat de ANVS als werkgever in de sector een goede naam heeft, waardoor de vacatures binnen een redelijke termijn kunnen worden vervuld.