De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) is van toepassing op de beloning van de bestuurders van het zbo ANVS. In de bijlage ‘De uitgaven en ontvangsten van de ANVS-organisatie’ tabellen 3 en 4 zijn de uitgaven en ontvangsten van het zbo ANVS en de verstrekte beloning aan de bestuurders in 2019 opgenomen.

Nevenfuncties

Bestuursvoorzitter Jan van den Heuvel:

  • Geen.

Plaatsvervangend bestuursvoorzitter Marco Brugmans:

  • Bestuurslid van de Vereniging Het Amsterdams Lyceum en de daaraan gelieerde stichtingen;
  • Stichting Voorzieningenfonds Het Amsterdams Lyceum en Stichting Wolkenland, met ingang van 18 april 2019 voorzitter.