De ANVS werkt met haar buurlanden, een aantal overige landen en met (inter)nationale organisaties samen op het gebied van nucleaire veiligheid en beveiliging, stralingsbescherming, radioactief afval, transport en crisismanagement. Hieronder is beschreven hoe de ANVS deze samenwerking uitvoert.

Samenwerking met Belgische autoriteit

De ANVS werkt actief samen met het Belgische Federale Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). Op 13 juni hebben de directies van ANVS en FANC hun jaarlijks directie-overleg gevoerd. Daarnaast zijn er op werknemersniveau diverse contacten tussen beide diensten. De communicatieteams van de ANVS en het FANC hadden op 5 april 2019 een overleg waarbij afspraken zijn gemaakt over communicatie bij zogenaamde ‘ongewone gebeurtenissen’ bij nucleaire installaties.

In het kader van het project ‘Dierenartsen doorgelicht’ zijn op 25 november 2019 twee inspecties bij twee dierenartsenpraktijken uitgevoerd samen met een inspecteur van het FANC. Deze inspecteur keek mee hoe de inspecteurs van de ANVS de inspectie uitvoerden. Na de inspecties zijn de bevindingen en interventies besproken. Hierbij is kennis en ervaring tussen de inspecteurs uitgewisseld.

Naast de dierenartsinspecties zijn er twee andere inspecties in Nederland uitgevoerd met het FANC: een gezamenlijke inspectie bij het transport van gebruikte splijtstof van EPZ (kerncentrale Borssele), via de Centrale Organisatie voor Radioactief Afval (COVRA) naar Frankrijk en een gezamenlijke inspectie bij NRG op het thema brandveiligheid. Een derde inspectie bij de kerncentrale Borssele met betrekking tot het thema assetmanagement is besproken en voorbereid met het FANC, maar is in afwachting van het gereedkomen van een definitieve rapportage van EPZ doorgeschoven naar begin 2020.

Samenwerking met Duitse autoriteit

Tijdens een werkgroep bijeenkomst van de ‘Niederländische-Deutsche Kommission für kerntechnische Einrichtingen im Grensgebiet’ (NDKK) zijn de afspraken rond melden, alarmeren en informatie-uitwisseling tussen Duitsland en Nederland bij stralingsongevallen hernieuwd en vastgesteld. De afspraken zijn sinds 1 december 2019 van kracht. Daarnaast vindt wederzijdse informatie-uitwisseling over de huidige situatie en mogelijke gebeurtenissen in de twee landen plaats tijdens de reguliere vergaderingen van de NDKK-werkgroepen of op verzoek. Bovendien worden gegevens en informatie routinematig verstrekt of verspreid.

Conferentie IAEA

In 2019 verwelkomde de ANVS het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) in Den Haag. Daar organiseerde het IAEA van 4 tot 7 november in samenwerking met het Joint Research Centre van de Europese Commissie de internationale conferentie Working Together to Enhance Cooperation. De regelgevende instanties uit de hele wereld op het gebied van nucleaire veiligheid en beveiliging en stralingsbescherming waren aanwezig om kennis, ervaringen en geleerde lessen uit te wisselen. Verder heeft de kunstenares Tinkebell op verzoek van de ANVS een lezing gehouden over haar ervaringen in Fukushima. Op de laatste dag van de conferentie heeft de ANVS een bezoek aan de COVRA georganiseerd. Bijna 50 deelnemers kregen een rondleiding door de installatie.

IAEA-missies

Op verzoek van de ANVS voerde het IAEA van 8 tot 11 april 2019 een vervolgmissie uit van het geïntegreerde veiligheidsonderzoek naar researchreactoren (INSARR) bij de HFR. De HFR van de NRG in Petten wordt gebruikt voor de productie van medische radio-isotopen en voor onderzoek op het gebied van nucleaire brandstoffen en materialen. Het doel van de INSARR-vervolgmissie was om de implementatie van de aanbevelingen van de oorspronkelijke missie te evalueren. Deze werd uitgevoerd van 4 tot 11 oktober 2016. Het team concludeerde dat het overgrote deel van de aanbevelingen uit de oorspronkelijke missies in het geheel of bijna volledig is uitgevoerd. De vervolgmissie werd gecombineerd met een vervolgmissie van het onafhankelijk onderzoek naar veiligheidscultuur, ISCA. Deze missie nam de organisatie van NRG onder de loep. De oorspronkelijke ISCA-missie vond plaats in 2017. De vervolgmissie kreeg ook een positieve indruk van het IAEA.

Zie voor meer informatie het nieuwsbericht ‘IAEA-missies zien veel vooruitgang in Petten’ op de website van de ANVS.

Deelname aan internationale missies

In 2019 nam de ANVS deel aan missies van het IAEA in andere lidstaten. Dit betrof drie IRRS-missies in Duitsland, Engeland en Canada.

Nationaal Actieplan Collegiale Toetsing Verouderingsbeheer

Volgens de EU-richtlijn Nucleaire Veiligheid moeten de nationale bevoegde autoriteiten elke zes jaar een collegiale toetsing uitvoeren op een specifiek technisch onderwerp. Als eerste onderwerp is gekozen voor ‘verouderingsbeheer’.

In 2018 heeft de collegiale toetsing plaatsgevonden. Volgens het rapport van de ENSEG van eind dat jaar is bij de Nederlandse kerncentrale Borssele het verouderingsbeheer goed op orde. Naar aanleiding van de ENSREG-bevindingen heeft de ANVS in 2019 een Nationaal Actieplan opgesteld en dit op 30 september 2019 (conform de Europese afspraken) naar ENSREG gestuurd.

Samenwerkingsovereenkomst stralingsbescherming

Op 28 september 2017 trad de Samenwerkingsovereenkomst stralingsbescherming in werking. Deze overeenkomst is door 11 partijen van de Rijksoverheid met een taak (beleid, vergunningverlening, toezicht en handhaving) op het gebied van stralingsbescherming ondertekend, met als doel het bevorderen van de onderlinge samenwerking. De overeenkomst bevat samenwerkingsafspraken op hoofdlijnen. Daarnaast geeft de overeenkomst de kaders weer voor werkafspraken die op basis daarvan gemaakt kunnen worden.

In 2019 is een werkafspraak tussen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de ANVS tot stand gebracht over stralingsbeschermingsbeleid. Daarnaast zijn in 2019 twee overleggen gestart om tot nieuwe werkafspraken te komen. Eén met Defensie en de andere met de Inspectie Leefomgeving en Transport. Het doel is om beide werkafspraken in 2020 definitief te maken.

In 2019 vond op basis van de Samenwerkingsovereenkomst ook een eerste directeurenoverleg plaats. In dit overleg is de samenwerking tot op heden geëvalueerd en zijn afspraken gemaakt om tot nieuwe overleggen en werkafspraken te komen. Bij dit overleg waren zowel directeuren als beleidsmedewerkers en/of inspecteurs van alle bij de Samenwerkingsovereenkomst betrokken partijen vertegenwoordigd.