De vergunningverlening door de ANVS is gebaseerd op de Kernenergiewet. Deze wet onderscheidt vergunningen voor nucleaire inrichtingen, vergunningen voor handelingen met ertsen, splijtstoffen en radioactieve stoffen, waaronder vervoersvergunningen en vergunningen voor toestellen. Vervoersvergunningen worden voor maximaal 3 jaar afgegeven.

Verleende vergunningen en verlengingen

Stralingsbescherming
2019 2018 2017
Vergunningen verleend in de medische branche 392 119 88
Vergunningen verleend in de industriële branche 223 150 106
Verleende vervoersvergunningen 102 88 65
Overig
  • buitenlandse certificaten verpakkingen gevalideerd
17 18 4
  • overbrengingsvergunning verleend
0 0 1
  • instemmingen voor overbrenging
2 4 3
Nucleaire veiligheid
2019 2018 2017
Vergunning verleend voor de wijziging van nucleaire installaties 1 2 4
Aanwijzingen keuringsinstellingen nucleaire drukapparatuur 3 1 1

Stralingsbescherming

Het aantal vergunningen in de medische en industriële branche is toegenomen. Dit is het gevolg van de inwerkingtreding van het Bbs. Het Bbs heeft een grote impact op het systeem van autorisaties. Er zijn nieuwe instrumenten bijgekomen zoals de registratie en specifieke vrijstelling van handelingen en de specifieke vrijgave van materialen. Daarnaast geldt voor een aantal toepassingen het zwaardere instrument van vergunningverlening waarvoor in het verleden een eenvoudige melding voldeed. Dit heeft inhoudelijke uitvoeringsvraagstukken en grote aantallen van aanvragen van autorisaties tot gevolg.

Vergunningen nucleaire installatie

In 2019 is er 1 vergunningswijziging aan een nucleaire installatie verleend. Daarnaast is er vooroverleg gevoerd over (geplande) wijzigingen bij andere installaties. Ook is er in 2019 veel aandacht besteed aan het vooroverleg ten behoeve van het vergunningverleningstraject met betrekking tot Pallas. Naast vooroverleg met de initiatiefnemer is er in dat kader ook vooroverleg met andere bevoegde gezagen gevoerd, met als doel een geharmoniseerde benadering vanuit de verschillende betrokken overheden. Doel van deze beide vooroverlegstructuren is om als autoriteit gereed te zijn voor het in behandeling nemen van een ontvankelijke aanvraag.

Aanwijzingen keuringsinstellingen nucleaire drukapparatuur

Onder het besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen heeft de ANVS de verantwoordelijkheid om keuringsinstellingen aan te wijzen. Deze keuringsinstellingen zijn bevoegd om nucleaire drukapparatuur te keuren die in gebruik is bij de nucleaire installaties. In 2019 is aan drie instellingen een dergelijke aanwijzing verstrekt. De reden voor de toegenomen interesse vanuit de markt voor dergelijke aanwijzingen is het Pallas-project.